Sikkerhetsregler

Soon Fridykkerklubb har vedtatt følgende regler med tanke på sikker ferdsel over og under overflaten. De til en hver tid gjeldende reglene skal følges.

 1. All fridykking foregår på eget ansvar.
 2. Ved all fridykking i regi av Soon Fridykkerklubb, skal det være oppnevnt en dykkeleder godkjent av styret i Soon Fridykkerklubb.
 3. Dykkelder medbringer felleslogg, førstehjelpsutstyr og dykkerflagg (henges opp). Ved en nødssituasjon skal dykkeleder iverksette tilltak i henhold til alarm og handlingsplan.
 4. All fridykking i regi av Soon Fridykkerklubb skal foretas, så langt det er mulig, parvis. Hver fridykker har da oppsynsansvar for sin makker. Ved nattdykk skal det være minst to lykter pr. par. Ved dykking i områder med mye båttrafikk og i åpen sjø, skal vært par ha minumim en markeringsbøye festet til seg.
 5. Dykker er ansvarlig for å være fysisk og psykisk skikket for fridykking, og ikke være påvirket av rusmidler eller andre medikamenter som kan påvirke fridykkerens evne til å ivareta egen og andres sikkerhet.
 6. Fridykker skal gjøre seg kjent med og respektere meddykkers ferdighets. Dykket skal tilpasses den dykkeren i paret som har lavest erfaringsnivå.
 7. Alle dykk skal planlegges med hensyn på TID, DYBDE, AVGRENSNING. Dette loggføres av dykkeleder. Maksimaltid avtalt med dykkeleder skal følges. Maksimaldybde på dykket bestemmes av ferdighetsnivå. fridykkeren skal gjøre seg kjent med tilgjengelig førstehjelpsutstyr og alarm og handlingsplan på dykkestedet.
 8. Forholdene på dykkestedet skal vurderes med hensyn på båttrafikk, strøm, fiskeredskap, fralandsvind etc. Dykkeleder fatter nødvendige beslutninger.
 9. Dropp bly om nødvendig. NDF har gjeldene ordning som gjør at tapt bly kan erstattes.
 10. Tydelig OK-signal og NED-signal skal gis før nedstigning. Tydelig OK-signal skal gis i overflaten etter dykk.
 11. Dersom fridykkerparet kommer bort fra hverandre under dykk, gjenopprettes kontakten ved overflaten. Kontakt snarest dykkeleder. Søk gjennomføres etter instrukser fra dykkeleder. Tiltak iverksettes i tråd med alarm og handlingsplan.
 12. Soon Fridykkerklubb ønsker å opptre på lag med naturen. Alt materiell som medbringes, tas med tilbake eller legges på egnede plasser (søppelkasser). Fisk, sjødyr og vegetasjon behandles med respekt og beskattes kun til eget bruk. Klubben oppfordrer alle medlemmer til å ta med seg minst en ting fra strand eller vann som ikke hører hjemme der og legge det på egnet sted (søppelkasser).

Legg igjen en kommentar